Política de privacitat

1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb allò establert a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016 /679 (RGPD), us informem del següent:

1.1.- Identificació de responsables:

DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, amb NIF 38460060N i domicili a Avenir, 1 baixos 08006 Barcelona, és la responsable del fitxer i es compromet a respectar la confidencialitat de la vostra informació de caràcter personal ia garantir l’exercici dels vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per exercir aquests drets, podeu enviar una carta a l’adreça indicada anteriorment, especificant el dret que exerceix, identificant-vos adequadament amb el vostre nom, cognoms i domicili a efectes de notificacions, i adjuntant fotocòpia del Document d’Identitat o passaport. El telèfon de contacte és 93 474 24 33 y la dirección de correo electrónico es info@konosbcn.com.

1.2.- Finalitat del tractament de les dades i base jurídica

1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens proporcionin a través dels formularis que trobaran a la web, les que ens enviïn a la nostra adreça de correu electrònic i les que puguin generar-se durant la seva relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cedeixin, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Utilitzarem les dades per prestar-los els serveis que ens sol·licitin i per enviar-los informació sobre les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica daquest tractament serà la relació contractual que mantinguin amb el responsable del tractament i el consentiment que atorguin en acceptar aquest avís.

1.2.2.- Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de difondre’ls a la seva web o altres espais de difusió pública d’informació, com ara la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o en premsa.

203 / 5.000 Resultados de traducción Resultado de traducción El tractament d‟aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

1.3.- Categories de destinataris.

Per complir les anteriors finalitats, tindran accés a les seves dades:

El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament. Els proveïdors necessaris per complir les obligacions.

1.4.- Transferència internacional de dades.

166 / 5.000 Resultados de traducción Resultado de traducción El responsable del tractament utilitza les xarxes socials que figuren anunciades a la web, cosa que pot implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen.

1.5.- Plaç de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

1.6.- Drets com afectat.

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos al tractament de les vostres dades, limitar el tractament, sol·licitar la portabilitat de les dades, no ser objecte de decisions individuals automatitzades i revocar el consentiment atorgat.

Per exercir aquests drets, podeu adreçar-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que figuren en aquesta política, o enviar un correu electrònic a l’adreça info@konosbcn.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

1.7.- Dret de reclamació.

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan núm. 6 de Madrid.

1.8.- Obligacions de l’afectat.

L’afectat ha de proporcionar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recopilació de dades, ell és l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recopilació de dades estan marcades les dades que són obligatòries proporcionar, segons la demanda que faci l’afectat. La manca d’aportació d‟aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar en l’activitat o proporcionar el servei sol·licitat.

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI

L’usuari garanteix que les dades personals proporcionades són vertaderes i exactes, i es compromet a notificar-ne qualsevol canvi o modificació. Qualsevol dany o perjudici causat per la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta als formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si premeu el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recopilació de dades, o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Les dades personals s’emmagatzemen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al vostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens proporcionin. El tractament de les dades personals s’ajusta a les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016.

4.- ÚS DE DIRECCIONS IP

Per facilitar la cerca de recursos que creiem que són del vostre interès, podeu trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privadesa només és aplicable a aquesta web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política a altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.