Avís legal

En compliment del deure d’informació recollit al BOE número 166, article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es publiquen les dades següents:

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

https://konosbcn.com/ és un domini d’internet titularidad de DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ amb NIF 38460060N i domicili social a Avenir, 1 baixos, 08006 Barcelona. El telèfon de contacte és 934742433 i la direcció de correu electrònic és info@konosbcn.com .

2. NORMES D’ÚS DEL PORTAL.

S’entendrà com a usuari la persona que accedeixi i utilitzi aquest lloc web, per tant, l’accés o la utilització dels serveis disponibles a través d’aquest portal suposen la seva acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest document.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer i utilitzar-los d’acord amb la llei, l’ordre públic i els bons usos acceptats generalment.

En cas de vulneració de les condicions presents, ens reservem el dret d’adoptar les mesures legals oportunes.

Es prohibeix l’ús del correu electrònic per a activitats d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam), així com l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent.
Queda prohibida la publicació als nostres espais webs de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació:

  • La salvaguarda de lordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguen la condició de consumidors o usuaris.
  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • La protecció de la juventut i de la infància.
  • El respecte a la autonomia de la voluntat del afectat.
  • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
  • En general, el respecte a la legalitat vigent.

DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

3. RESPONSABILITAT

DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Exclusió de responsabilitat

DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin causar-se per cas fortuït o de força major, avaries tècniques, interrupcions o errors de funcionament, manca de disponibilitat o continuïtat del portal, pèrdues de dades, i en general, per qualsevol succés que impossibiliti el correcte compliment i funcionament dels nostres serveis.

Encara que el nostre portal es troba en un servidor segur, que compta amb les mesures de seguretat necessàries, no podem garantir l’absència de virus ni d’altres elements a la web que puguin produir alteracions al sistema informàtic, i per això en aquest sentit declinem qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts que es publiquen a través del present portal, incloent-hi les imatges, logotips, vídeos, textos i nom, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ o de tercers que ens n’han autoritzat l’ús. Tots els drets estan reservats.
Mitjançant aquest Avís Legal DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ no cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest portal ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut a qualsevol suport, transformació, distribució , posada a disposició, extracció, utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat de l’autorització expressa per escrit de DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ.

Enllaços a altres pàgines

El Portal posa a la vostra disposició dispositius tècnics d’enllaç, que us permeten accedir a llocs i pàgines web pertanyents o gestionats per tercers (YouTube, Facebook, etc). La instal·lació daquests enllaços té com a únic objecte facilitar als Usuaris laccés a la informació.

La presència d’enllaços al portal no implica l’acceptació, l’aprovació ni l’assumpció de responsabilitat per part de DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ dels continguts, serveis i condicions establerts pel propietari de la pàgina web enllaçada, i el propietari és l’únic responsable d’aquests.

5. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense avís previ, i per això es recomana que es revisi cada vegada que s’utilitzi el nostre portal. En cas de dubte, contacteu-nos a info@konosbcn.com.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmeses a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona. Tot i això, amb caràcter previ, DANIEL GONZALEZ RODRIGUEZ i l’usuari es comprometen de bona fe a la conciliació prèvia del conflicte de forma amistosa.